Vsebina

Nazaj

Naprej

Kako je Jezus ravnal z ljudmi (Morris L. Venden)

Informacije

Morris L. Venden
KAKO JE JEZUS RAVNAL Z LJUDMI

Društvo prijateljev Svetega pisma Ljubljana

Naslov izvirnika
HOW JESUS TREATED PEOPLE

Prevod
Tatiana Godina-Marin

Lektura in za založbo
Pavel Repnik

Izdaja
© Društvo prijateljev Svetega pisma, Njegoševa 15, Ljubljana

Tisk JA Grafika, Ljubljana

Svetopisemsko besedilo je vzeto iz Svetega pisma Slovenskega standardnega prevoda (SSP). Copyright © Društvo Svetopisemska družba Slovenije 1996, z dovoljenjem. Vse pravice pridržane.

Besedila s kratico AC so iz prevoda A. Chraska

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica

286.3

WENDEN, Morris L

Kako je Jezus ravnal z ljudmi / Morris L. Venden ; [prevod Tatiana Godina-Marin]. – Ljubljana : Društvo prijateljev Svetega pisma, 2004

Prevod dela: How Jesus Treated People

ISBN 961-91030-6-8

129358848


Vsebina

Nazaj

Naprej

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!